Spring naar hoofd-inhoud

Vrijwillige ouderbijdrage

Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs van uw kinderen niet te betalen. Onze school vraagt, net als veel andere scholen, wel een financiële bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals de schoolreis en het schoolkamp, excursies, het sinterklaasfeest en allerlei andere activiteiten. De ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig.
Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen of uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïnvloed door de ouderbijdrage. De school zal aan de andere kant wel haar best doen om leerlingen niet de dupe te laten worden van het feit dat hun ouders de bijdrage niet betalen.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een openbaar toegankelijke vergadering van de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding vereist. Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 20,=. Voor de schoolreis wordt dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van ongeveer € 30,= (prognose op basis van voorgaande jaren).
De bijdragen voor de voor- en naschooolse opvang zijn geen vrijwillige ouderbijdragen.
 
Het rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt betalen is NL81 RABO 0330 4266 72 t.n.v. Stichting Vrienden van Basisschool Heidepoort.
De ativiteitencommissie verantwoordt schriftelijk de inkomsten en uitgaven. .
Voor kinderen die na de kerstvakantie op school komen wordt een vrijwillige bijdrage van € 10,- gevraagd.