Spring naar hoofd-inhoud

Leren Anders Organiseren (LAO)

In het schoolplan 2019-2023 van BS Heidepoort hebben we beschreven wat wij verstaan onder kwalitatief goed onderwijs, welke uitgangspunten wij hanteren en welke waarden en normen wij belangrijk vinden. Onze toekomstplannen zijn in het schoolplan als volgt beschreven:

Samenwerkend verbinden en organiseren waardoor we nog beter onderwijs realiseren!

1. We hebben de gezamenlijke opdracht zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Dat wil zeggen: zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan. We bieden ondersteuning en sturing in een veilige en uitdagende leeromgeving.

2. We willen als team samenwerken en ons samen ontwikkelen om met elkaar de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. We willen werken in een organisatie waarin leren van en met elkaar in diverse samenwerkingsvormen uitgangspunten zijn.

3. Wij vinden het belangrijk ons werk te doen op basis van een aantal kernwaarden, die we gezamenlijk bepaald hebben op BS Heidepoort: Kind centraal, Zorg voor elkaar, Respect en Autonomie.

 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en te verbeteren leren wij ons onderwijs anders te organiseren. Leren anders organiseren begint bij de leerling. Wie is deze leerling en hoe kunnen we aansluiten bij de talenten, bij wat de volgende stap is in het leerproces van deze leerling. Door kinderen bijeen te brengen in grotere groepen met meer leraren/pedagogisch medewerkers dan we nu gewend zijn is meer differentiatie mogelijk. Leraren zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen in deze grotere groep en maken gebruik van hun unieke talenten en kwaliteiten om het leren van de kinderen te ondersteunen. Passend bij deze tijd doen we een groter beroep op de leerling als eigenaar van het eigen leerproces. Dit zal resulteren in meer betrokken leerlingen die zich bewust van hun eigen leren in willen zetten voor het behalen van hun persoonlijke leerdoelen.

We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij dit proces. Daarom hebben we een participatiegroep ("denktank") op. Daarin hebben 5 ouders zitting waarmee we enkele keren per jaar praten over de veranderende schoolorganisatie

In samenwerking met het RPCZ hebben we een Plan van Aanpak opgesteld. We willen een toekomstbestendige vorm van onderwijs vormgeven. Passend bij die visie is het werken met twee “units”. Binnen de unit is een samengesteld team verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen. Het anders organiseren van het onderwijs maakt het mogelijk om beter aan te sluiten bij de talenten en leerbehoeften van leerlingen.

Muziekproject

Muziekproject Passie, Plezier & Presentatie

Sinds schooljaar 2008/2009 is er iets bijzonders gaande op onze school op het gebied van het muziekonderwijs. In dit schooljaar is er een samenwerking tot stand gekomen tussen basisschool Heidepoort, Muziekvereniging Heikant en de Zeeuwse Muziekschool. We zijn in dat jaar gestart met het aanbieden van muzieklessen die gegeven werden door docenten van de Zeeuwse Muziekschool aan alle leerlingen van de groepen 4 en 5. Van jaar tot jaar is de werkwijze hiervan aangepast en nog altijd is het project in ontwikkeling. De drie bovengenoemde partijen blijven hiertoe nauw betrokken bij de uitvoering en de voortgang van dit voor Zeeland unieke samenwerkingsproject.
Via de subsidieregeling impulsgelden is er voor de schooljaren 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 subsidie toegekend voor het muziekproject. We kunnen daardoor voor schooljaar 2019/2020 een gevarieerd aanbod samen kunnen stellen. Dit aanbod ziet er als volgt uit.

  • In de groepen 1 t/m 8 wordt aan de leerlingen wekelijks een les muziek aangeboden. O.a. door het traject co-teaching van de Zeeuwse muziekschool zijn alle leerkrachten vaardig genoeg om een goede muziekles aan te bieden.
  • De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen in november-december een aanbod gitaarlessen. Dit resulteert o.a. in een muzikaal optreden tijdens Kunst bij kaarslicht op 19 december.
  • In het voorjaar is er voor alle groepen een project rondom percussie met als afsluiting een slagwerkavond op 21 maart 2020.
  • Daarnaast blijven we samenwerken met Muziekvereniging Heikant op het gebied van gezamenlijke muzikale presentaties.