Spring naar hoofd-inhoud
01-07-2021

Nationaal Programma Onderwijs

Wat betekent dat voor BS Heidepoort?


Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is opgestart om de achterstanden die leerlingen hebben opgedaan als gevolg van alle Corona-maatregelen te repareren. Alle scholen krijgen voor het NPO een extra bijdrage per leerling. U heeft daar vast al over gelezen in diverse media. Daarbij werd vaak vermeld dat we €750 per leerling zouden krijgen. Het exacte bedrag is echter nog niet precies bekend. Daarnaast is het nog niet precies duidelijk wat we op school zelf kunnen besteden én wat er op bestuursniveau wordt besteed.

Het geld krijgen we niet zomaar. Vooraf moet een plan worden opgesteld. Dat gaat in drie stappen:

1. We maken een schoolscan. We analyseren alle opbrengsten tot nu toe en brengen in beeld wat het effect van de coronamaatregelen op schoolniveau, op groepsniveau en op leerlingniveau. 

2. Op basis van de schoolscan stellen we een programma met acties vast die moeten leiden tot herstel van de achterstanden. De acties die we doen, moeten passen binnen een keuzemenu wat door de overheid is opgesteld.

3. Tot slot moeten we een schoolprogramma schrijven dat dient als een plan van aanpak. Hierin leggen we vast welke acties we ondernemen, wat het doel van deze acties is, wat de opbrengst moet zijn en hoe we controleren of we ons doel daadwerkelijk bereikt hebben.

In de media werd ook gemeld dat met behulp van de extra middelen meer personeel ingezet kan worden. Zo werd er o.a. gesproken over kleinere groepen en de inzet van onderwijsassistenten en/of vakleerkrachten. Helaas is het beeld dat in de media is geschetst over de inzet van extra personeel niet reëel. Het onderwijs kampt al jaren met een groot tekort aan leerkrachten. Dit tekort is er nog steeds. Er is straks wel geld voor extra leerkrachten, maar ze zijn er niet .... Gelukkig kunnen we volgend schooljaar wel enkele uren een onderwijsassistente benoemen  Zo realiseren we toch wat meer "handen in de klas".

Het totale plan van aanpak dient voor de start van het schooljaar klaar te zijn. Dat wordt dan besproken met de MR. Aansluitend zullen we alle betrokkenen informeren over het NPO-programma op onze school en de acties die we gaan ondernemen om de effecten van Corona op de ontwikkeling van onze leerlingen aan te pakken.


< Ouders denken online mee