Spring naar hoofd-inhoud
14-11-2017

Jaarverslag GMR 2016-2017


De Wet Medezeggenschap biedt leerkrachten van basisscholen en ouders van leerlingen de mogelijkheid tot inspraak en toezicht op het beleid. De wet regelt dat zowel de personeels- als de oudergeleding inspraak- en/of adviesrecht heeft op voorgenomen beleid. Op basis van deze wet is er ook bij Onderwijsgroep Perspecto een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (hierna GMR) ingesteld. In de GMR komt het bovenschoolse beleid van OG Perspecto aan de orde. Dit ter aanvulling van wat de medezeggenschapsraden doen die per school functioneren. Via het jaarverslag 2016-2017 legt de GMR verantwoording af van hun werkzaamheden.
< Week van de pleegzorg: wij doneren ons schoolhek!